ردیف رنگ اندازه جنس
۱ قرمز کوچک نخ
۲ آبی متوسط پنبه
۳ سبز بزرگ کنف